Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Sietske's Mineralen en op alle aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Onder Klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan welke elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Sietske's Mineralen in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.4 Sietske's Mineralen behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
1.5 Voor het gebruik van de internetsite van Sietske's Mineralen en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

Artikel 2 Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Sietske's Mineralen zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.
2.2 Sietske's Mineralen behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.3 Bestellingen kun je plaatsen via de website. Nadat je bestelling is geplaatst ontvang je een automatische orderbevestiging met factuur en betalings gegevens. Mocht je deze niet ontvangen of kan je deze niet lezen, verzoeken wij je even een e-mail sturen naar info@sietskesmineralen.nl.
Mocht u binnen 48 uur geen reactie hebben gehad dan verzoeken wij u ons even een bericht te sturen.
2.4 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de Klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mail adres. De klant en Sietske's Mineralen komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan klant is verzonden. De elektronische bestanden van Sietske's Mineralen gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
2.5 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Sietske's Mineralen garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 3 Prijzen en betalingen
3.1 Alle door Sietske's Mineralen vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro`s, inclusief omzetbelasting maar exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Er is geen minimum bestelbedrag van kracht.
3.2 De hoogte van de verzendkosten hangt af van de wijze van verzending. Wij brengen als minimale verzendkosten € 4,25 in rekening, daarboven via het geldende Post NL tarief.
Bestellingen die niet door de brievenbus passen zullen worden verpakt in een doos en als pakket verzonden worden via Post NL, de kosten hiervan zijn € 6,95 incl. BTW en boven de 30 kilo € 35,00 incl. BTW en zijn voor rekening van koper.
De correcte verzendkosten worden op de factuur aan u in rekening gebracht. I.v.m kwetsbaarheid en kans op breuk verzenden wij edelstenen en mineralen  altijd via pakketpost van Post NL, uitgezonderd producten die op veilige wijze verpakt en verstuurd kunnen worden als brievenbus pakketje.
Bij bestellingen binnen Nederland boven de € 300,- nemen wij de verzendkosten voor onze rekening.
Bij bestellingen buiten Nederland (maar binnen europa) boven de € 350,- nemen wij de verzendkosten voor onze rekening.
Voor bestellingen vanuit het buitenland worden de werkelijke verzendkosten volgens de buitenlandtarieven van Post NL in rekening gebracht. Deze kunnen per land verschillend zijn.
3.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
3.4 Bij bestellingen via de internetsite kan vooraf worden betaald of bij afhalen in Wormerveer na afspraak.
De Klant maakt het verschuldigde bedrag, inclusief verzendkosten over op ons bankrekeningnummer zoals aangegeven op de factuur en o.v.v. ons factuurnummer.
Zodra de betaling binnen is wordt uw bestelling zo spoedig mogelijk verzonden.
U ontvangt van ons nog een aparte e-mail zodra uw producten daadwerkelijk zijn verzonden.
Mochten wij na 10 dagen geen betaling hebben ontvangen sturen wij u een betalingsherinnering.
Hebben we dan na 5 dagen nog geen bericht ontvangen wordt uw bestelling geannuleerd.
3.5 Uw bestelling afhalen in Wormerveer is ook mogelijk na het maken van een afspraak, dit kan per telefoon of per e-mail.
U kunt dan de kosten contant of per pin voldoen bij afhalen en zullen er geen verzendkosten in rekening gebracht worden. Indien u wilt afhalen in Wormerveer geef dit dan aan bij betaalwijze vul hier in “betalen bij afhalen”.

Artikel 4 Levering
4.1 Sietske's Mineralen heeft de meeste artikelen op voorraad, mits anders aangegeven.
Wij versturen de bestelde artikelen in de regel binnen drie werkdagen na ontvangst van de betaling.
De genoemde levertijden zijn indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren danwel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat. De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.
4.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de klant per e-mail of telefonisch worden gemeld.
4.3 Levering vindt plaats op het door de klant tijdens de tot standkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
4.4 Zoek raken van bestellingen; Sietske's Mineralen is niet verantwoordelijk voor het zoek raken van bestellingen en geleden schade hierdoor kan niet verhaald worden op Sietske's mineralen.
4.5 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
4.6 Sietske's mineralen is niet aansprakelijk voor het foutief afleveren door Post NL.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van enige overeenkomst aan Sietske's Mineralen verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Eventuele retourzendingen aan Sietske's Mineralen zijn voor rekening van de klant en moeten aangetekend en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden. Retourzending kan pas na melding via e-mail aan Sietske's Mineralen en goedkeuring door hen.

Artikel 6 Ruilen en herroepingrecht
6.1 De klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u Sietske's Mineralen daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Sietske's Mineralen de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Sietske's Mineralen te retourneren met uitzondering van  speciaal op verzoek van klant bestelde artikelen.
Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de producten niet beschadigd of gebruikt zijn.
6.4 Indien de klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, dan draagt Sietske's Mineralen zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen (na ontvangst van de goederen) van het door de klant aan Sietske's mineralen betaalde bedrag, onder aftrek van de verzendkosten.
6.5 De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de Klant.
6.6 Bovenstaand artikel "Ruilen en herroepingsrecht" is alleen van toepassing op internetbestelling.
Artikelen die worden gekocht tijdens een bezoek op beurzen, braderieën of na bezoek aan vestigingsadres vallen niet onder het betreffende artikel.
6.7 Als een artikel retour wordt gezonden willen wij u verzoeken om het formulier voor herroeping te gebruiken.
6.8 Indien er een geschil is kan dit worden voorgelegd aan de geschillencommissie via het ODR platform http://ec.europa.eu/consumers/odr

Artikel 7 - Uitsluiting herroepingsrecht
7.1 Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
7.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk van persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. handgemaakte artikelen zoals Oceandrums, raamhangers, pendels e.d;
e. op verzoek (hand)gemaakte en beschilderde artikelen;
f. op verzoek van klant (extra) bestelde artikelen.
g. op verzoek van klant bestelde artikelen die normaliter niet binnen het assortiment van Sietske's Mineralen vallen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
8.1 Sietske's Mineralen is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Sietske's Mineralen.
Sietske's Mineralen is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
8.2 Indien Sietskes Mineralen, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
8.3 Het is mogelijk dat Sietskes's Mineralen op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Sietske's Mineralen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 9 Overmacht
9.1 In geval van overmacht is Sietske's Mineralen niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 10 Intellectueel eigendom
10.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Sietske's Mineralen, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
10.3 Het is de klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Sietske's Mineralen, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Artikel 11 Persoonsgegevens
11.1 De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door Sietske's Mineralen vertrouwelijk behandeld.
11.2 Sietske's Mineralen neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.
11.3 Sietske's mineralen verstrekt geen klantgegevens aan derden.

Artikel 12 Diversen
12.1 Sietske's Mineralen is gevestigd te Wormerveer, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder
nr. 34.22.41.91. Het BTW-identificatienummer is 067085520B01
12.2 Gelieve alle correspondentie te zenden aan e-mailadres info@sietskesmineralen.nl.
12.3 Wanneer door Sietske's Mineralen gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Sietske's Mineralen deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.

 

© 2022 - 2024 Sietske's Mineralen | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel